Komisjoni 14. augusti 2013 . aasta rakendusmääruse (EL) nr 780/2013 (millega muudetakse komisjoni määrust (EL) nr 206/2010, millega kehtestatakse nende kolmandate riikide, territooriumide või nende osade loetelud, kus on lubatud Euroopa Liitu tuua teatavaid loomi ja värsket liha, ning veterinaarsertifitseerimise nõudeid) parandus ( ELT L 219, 15.8.2013 )