Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9927 — MVM/iCR) Дело кандидат за опростена процедура (текст от значение за ЕИП) 2020/C 340/07