Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 261, 30 Αυγούστου 2014