Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/977 zo 17. júna 2016, ktorým sa určujú množstvá, ktoré sa majú pridať k množstvu stanovenému na čiastkové obdobie od 1. októbra do 31. decembra 2016 v rámci colných kvót otvorených vykonávacím nariadením (EÚ) 2015/2077 pre vajcia, vaječné výrobky a vaječné albumíny s pôvodom na Ukrajine