Υπόθεση T-545/13: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 30ής Ιουνίου 2016 — Al Matri κατά Συμβουλίου (Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας — Περιοριστικά μέτρα εις βάρος ορισμένων φυσικών και νομικών προσώπων λόγω της καταστάσεως στην Τυνησία — Μέτρα κατά προσώπων βαρυνομένων με διασπάθιση δημόσιου χρήματος και προσώπων ή οντοτήτων που συνδέονται με αυτά — Δέσμευση κεφαλαίων — Κατάλογος των προσώπων, οντοτήτων και φορέων επί των οποίων εφαρμόζεται η δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων — Καταχώριση στον του ονόματος του προσφεύγοντος στον κατάλογο — Ανεπαρκής πραγματική βάση — Πλάνη περί τα πράγματα — Νομική πλάνη — Δικαίωμα ιδιοκτησίας — Επιχειρηματική ελευθερία — Αναλογικότητα — Δικαιώματα άμυνας — Δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας — Υποχρέωση αιτιολογήσεως)