Υπόθεση T-509/20: Προσφυγή της 14ης Αυγούστου 2020 — Daimler κατά Επιτροπής