Απόφαση (ΕΕ) 2021/416 του Συμβουλίου της 22ας Φεβρουαρίου 2021 σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής ΕΕ-Ελβετίας που συστάθηκε δυνάμει της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας για τη διευκόλυνση των ελέγχων και των διατυπώσεων κατά τη μεταφορά εμπορευμάτων καθώς και για τα τελωνειακά μέτρα ασφάλειας όσον αφορά την τροποποίηση του κεφαλαίου ΙΙΙ και των παραρτημάτων I και ΙΙ της εν λόγω συμφωνίας