Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1246 (2020. gada 2. septembris), ar ko darbīgās vielas fenamifosa apstiprinājumu neatjauno saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu (Dokuments attiecas uz EEZ)