Απόφαση (EE) 2021/393 του Συμβουλίου της 1ης Μαρτίου 2021 σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ που συστάθηκε δυνάμει της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο όσον αφορά τροποποιήσεις του κεφαλαίου ΙΙα και των παραρτημάτων I και ΙΙ του πρωτοκόλλου 10 της εν λόγω συμφωνίας για τη διευκόλυνση των ελέγχων και των διατυπώσεων κατά τη μεταφορά εμπορευμάτων