Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 176, 4 Ιούλιος 1983