Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.10014 — LGP/Centerbridge/Community Psychiatry) Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 403/08