Απόφαση (ΕΕ) 2019/46 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 29ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με τη θέσπιση των αναγκαίων μέτρων για την εισφορά στη συσσωρευμένη αξία ιδίων κεφαλαίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και την αναπροσαρμογή των ισοδύναμων προς τα μεταβιβασθέντα συναλλαγματικά διαθέσιμα απαιτήσεων των εθνικών κεντρικών τραπεζών και την κατάργηση της απόφασης ΕΚΤ/2013/26 (ΕΚΤ/2018/30)