Zaak T-96/15: Arrest van het Gerecht van 6 juli 2016 — Mozzetti/EUIPO — di Lelio (Alfredo alla Scrofa) [„Uniemerk — Nietigheidsprocedure — Uniebeeldmerk Alfredo alla Scrofa — Ouder nationaal woordmerk L’ORIGINALE ALFREDO — Verzoek om bewijs van gebruik — Artikel 57, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009 — Relatieve weigeringsgrond — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009”]