Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/759 z 8. júna 2020, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2016/588 s cieľom zahrnúť doň používanie 12-voltových účinných alternátorov v osobných automobiloch schopných jazdiť na niektoré alternatívne palivá (Text s významom pre EHP)