2012 m. vasario 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 157/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2535/2001, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl pieno bei pieno produktų importo tvarkos ir tarifinių kvotų atidarymo, ir kuriuo nuo jo nukrypstama