Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο Ετήσιοι λογαριασμοί του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης 2018