2009/84/ЕО: Решение № 1/2009 на Съвместния комитет ЕО—Швейцария от 14 януари 2009 година за замяна на таблица III и таблица IV, буква б) от протокол № 2