Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 67, 4 Μάρτιος 1994