Vec C-576/12 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z  28. novembra 2013 — Ivan Jurašinović/Rada Európskej únie [Odvolanie — Prístup k dokumentom inštitúcií — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Výnimky z práva na prístup — Článok 4 ods. 1 písm. a) prvá a tretia zarážka — Verejná bezpečnosť — Medzinárodné vzťahy]