Asia C-576/12 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 28.11.2013 — Valittajana Ivan Jurašinović ja muuna osapuolena Euroopan unionin neuvosto (Muutoksenhaku — Oikeus tutustua toimielinten asiakirjoihin — Asetus (EY) N:o 1049/2001 — Asiakirjajulkisuudesta tehtävät poikkeukset — 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan ensimmäinen ja kolmas luetelmakappale — Yleinen turvallisuus — Kansainväliset suhteet)