Kohtuasi C-576/12 P: Euroopa Kohtu (esimene koda) 28. novembri 2013 . aasta otsus — Ivan Jurašinović versus Euroopa Liidu Nõukogu (Apellatsioonkaebus — Juurdepääs institutsioonide dokumentidele — Määrus (EÜ) nr 1049/2001 — Erandid õigusest dokumentidega tutvuda — Artikli 4 lõike 1 punkti a esimene ja kolmas taane — Avalik julgeolek — Rahvusvahelised suhted)