Υπόθεση C-576/12 P: Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 28ης Νοεμβρίου 2013 — Ivan Jurašinović κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Αναίρεση — Πρόσβαση στα έγγραφα των θεσμικών οργάνων — Κανονισμός (ΕΚ) 1049/2001 — Εξαιρέσεις από το δικαίωμα προσβάσεως — Άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο α', πρώτη και τρίτη περίπτωση — Δημόσια ασφάλεια — Διεθνείς σχέσεις]