Věc C-576/12 P: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 28. listopadu 2013 — Ivan Jurašinović v. Rada Evropské unie ( „Kasační opravný prostředek — Přístup k dokumentům orgánů — Nařízení (ES) č. 1049/2001 — Výjimky z práva na přístup — Článek 4 odst. 1 písm. a) první a třetí odrážka — Veřejná bezpečnost — Mezinárodní vztahy“ )