Sprawa T-517/09: Wyrok Sądu z dnia 27 listopada 2014 r. – Alstom przeciwko Komisji (Konkurencja – Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki – Rynek transformatorów mocy – Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE i art. 53 porozumienia EOG – Wpływ na handel między państwami członkowskimi – Pojęcie przedsiębiorstwa – Możliwość przypisania zachowania mającego znamiona naruszenia – Domniemanie wywierania przez spółkę dominującą rzeczywistego wpływu na zachowanie spółki zależnej – Obowiązek uzasadnienia)