Zaak T-517/09: Arrest van het Gerecht van 27 november 2014 — Alstom/Commissie („Mededinging – Mededingingsregelingen – Markt van energietransformators – Beschikking betreffende een inbreuk op artikel 81 EG en artikel 53 EER-overeenkomst – Ongunstige beïnvloeding van handel tussen lidstaten – Begrip ‚onderneming’ – Toerekenbaarheid van inbreukmakend gedrag – Vermoeden van daadwerkelijke uitoefening van beslissende invloed van een moederonderneming op het gedrag van haar dochteronderneming – Motiveringsplicht”)