Kohtuasi T-517/09: Üldkohtu 27. novembri 2014. aasta otsus – Alstom versus komisjon (Konkurents – Keelatud kokkulepped – Elektritransformaatorite turg – EÜ artikli 81 ja EMP lepingu artikli 53 rikkumise tuvastamise otsus – Liikmesriikidevahelise kaubanduse mõjutamine – Ettevõtja mõiste – Rikkumise süüks panemine – Eeldus, et emaettevõtja tegelikult avaldab otsustavat mõju oma tütarettevõtja tegevusele – Põhjendamiskohustus)