Υπόθεση T-517/09: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 27ης Νοεμβρίου 2014 — Alstom κατά Επιτροπής (Ανταγωνισμός – Συμπράξεις – Αγορά των μετασχηματιστών ισχύος – Απόφαση διαπιστώνουσα παράβαση του άρθρου 81 ΕΚ και του άρθρου 53 της Συμφωνίας ΕΟΧ – Επηρεασμός του εμπορίου μεταξύ κρατών μελών – Έννοια της επιχειρήσεως – Καταλογισμός της παραβατικής συμπεριφοράς – Τεκμήριο ουσιαστικής ασκήσεως, εκ μέρους της μητρικής εταιρίας, καθοριστικής επιρροής επί της συμπεριφοράς της θυγατρικής της – Υποχρέωση αιτιολογήσεως)