Věc T-517/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 27. listopadu 2014 – Alstom v. Komise („Hospodářská soutěž – Kartelové dohody – Trh se silovými transformátory – Rozhodnutí konstatující porušení článku 81 ES a článku 53 Dohody o EHP – Ovlivnění obchodu mezi členskými státy – Pojem podnik – Přičitatelnost protiprávního jednání – Domněnka skutečného výkonu rozhodujícího vlivu mateřské společnosti na dceřinou společnost – Povinnost odůvodnění“)