Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/42/EB 2006 m. gegužės 17 d. dėl mašinų, iš dalies keičianti Direktyvą 95/16/EB (nauja redakcija) (tekstas svarbus EEE)