Věc T-450/14: Žaloba podaná dne 17. června 2014 – Sumitomo Electric Industries a J-Power Systems v. Komise