Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.8821 — Advent International / Circet Groupe) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )