Υπόθεση T-314/13: Προσφυγή της 12ης Ιουνίου 2013 — Πορτογαλία κατά Επιτροπής$