Pisemne zapytanie P-2625/10 skierował: Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) do Komisji. Tożsamość płciowa