Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 854/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004 , ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä ( EUVL L 139, 30.4.2004 , oikaisu EUVL L 226, 25.6.2004 )