Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 523/2014 z  12. marca 2014 , ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa má stanoviť, čo predstavuje úzku spojitosť medzi hodnotou krytých dlhopisov inštitúcie a hodnotou aktív inštitúcie Text s významom pre EHP