2014 m. kovo 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 523/2014, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 papildomas techniniais reguliavimo standartais, pagal kuriuos nustatoma, kas laikoma įstaigos padengtų obligacijų vertės ir įstaigos turto vertės glaudžia sąsaja Tekstas svarbus EEE