Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 523/2014, 12. märts 2014 , millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, milles määratletakse krediidiasutuse või investeerimisühingu pandikirjade väärtuse ja varade väärtuse vaheline tihe seos EMPs kohaldatav tekst