Делегиран регламент (ЕС) № 523/2014 на Комисията от 12 март 2014 година за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на това, какво представлява близкото съответствие между стойността на покрити облигации на институцията и стойността на активите на институцията Текст от значение за ЕИП