Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 24. januar 2019 om offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende af en ansøgning om ændring af varespecifikationen for en betegnelse i vinsektoren i henhold til artikel 105 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 (Costers del Segre (BOB))