ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση για τον διορισμό ανεξάρτητου μέλους της εποπτικής επιτροπής για κεντρικούς αντισυμβαλλομένους της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (N9-0042/2020 - C9-0278/2020 - 2020/0908(NLE)) Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής Εισηγήτρια: Irene Tinagli