Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9920 — EQT/TA Associates/IFS) Дело кандидат за опростена процедура (текст от значение за ЕИП) 2020/C 270/05