Mål T-267/07: Tribunalens dom av den 7 juni 2013 — Italien mot kommissionen (EUGFJ — Garantisektionen — Avslut av räkenskaper — Utgifter som undantas från finansiering — Orimligt dröjsmål i kommissionens utvärdering av underrättelser som sänts i enlighet med artikel 5.2 i förordning (EEG) nr 595/91 — Artikel 32.5 i förordning (EG) nr 1290/2005 — Motiveringsskyldighet — Skälig tid)