Vec T-267/07: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. júna 2013 — Taliansko/Komisia [ „EPUZF — Záručná sekcia — Zúčtovanie výdavkov — Výdavky vylúčené z financovania — Neprimerané meškanie Komisie pri posúdení oznámení zaslaných podľa článku 5 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 595/91 — Článok 32 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1290/2005 — Povinnosť odôvodnenia — Primeraná lehota“ ]