Υπόθεση T-267/07: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 7ης Ιουνίου 2013 — Ιταλία κατά Επιτροπής [ΕΓΤΠΕ — Τμήμα Εγγυήσεων — Εκκαθάριση των λογαριασμών — Δαπάνες εξαιρούμενες από την κοινοτική χρηματοδότηση — Υπερβολική καθυστέρηση κατά την εκ μέρους της Επιτροπής εξέταση των ανακοινώσεων που της διαβιβάζονται δυνάμει του άρθρου 5, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 595/91 — Άρθρο 32, παράγραφος 5, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 — Υποχρέωση αιτιολογήσεως — Εύλογη προθεσμία]