Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1647 της Επιτροπής, της 9ης Νοεμβρίου 2020, σχετικά με τον καθορισμό τεχνικών πληροφοριών για τον υπολογισμό των τεχνικών προβλέψεων και των βασικών ιδίων κεφαλαίων προς αναφορά με ημερομηνίες αναφοράς από τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 έως τις 30 Δεκεμβρίου 2020, σύμφωνα με την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)