Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1262/2012 του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2012 περί καθορισμού για το 2013 και το 2014, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων βαθέων υδάτων, των αλιευτικών δυνατοτήτων για τα σκάφη της ΕΕ