Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/574 z 24. apríla 2020, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2020/47 o ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou aviárnou influenzou podtypu H5N8 v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2020) 2732] (Text s významom pre EHP)