Komisijas Lēmums ( 1998. gada 24. novembris ), ar ko paredz īpašus nosacījumus, kas reglamentē Meksikas izcelsmes zvejniecības un akvakultūras produktu importu (izziņots ar dokumenta numuru C(1998) 3586) (Dokuments attiecas uz EEZ) (98/695/EK)