Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1220 av den 24 juli 2015 om ändring av bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 vad gäller uppgifterna om Förenta staterna i förteckningen över tredjeländer, områden, zoner eller delområden från vilka vissa varor av fjäderfä får importeras till eller transiteras genom unionen i samband med högpatogen aviär influensa efter nya utbrott i delstaterna Indiana och Nebraska (Text av betydelse för EES)