Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1220 z dnia 24 lipca 2015 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 w zakresie wpisu dotyczącego Stanów Zjednoczonych w wykazie państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz do Unii i tranzyt przez jej terytorium niektórych produktów drobiowych, w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków w następstwie wystąpienia niedawnych ognisk choroby w stanach Indiana i Nebraska (Tekst mający znaczenie dla EOG)